Vedtægter for Foreningen for Direkte Demokrati

§ 1.

Foreningen navn er Foreningen for Direkte Demokrati.

§ 2.

Foreningen for Direkte Demokrati er uden partipolitiske tilhørsforhold
og skal være uafhængig af Økonomiske interesser.

§ 3.

Foreningens formål er at arbejde for indførelse af direkte demokrati i Danmark.

§ 4.

Adgang til medlemskab af foreningen har enhver myndig person.

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned. Indkaldelse sker med min. 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet finder sted.

§ 6.

Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
5. Fastsættelse af kontingent,
6. Forslag fra medlemmer.
7. Vedtagelse af handlingsplan.
8. Eventuelt


§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når foreningen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 8.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 10 medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet. Ved valg af medlemmet til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

§ 9.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 13 medlemmer, der vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Ud over de 5 - 13 medlemmer vælges 2 suppleanter. Dersom et medlem varigt, eller i længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod tilkaldes suppleanter ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Alle hverv er ulønnede. Bestyrelsen kan antage lønnet kontorhjælp.

§ 10.

Der vælges 2 revisorer, der reviderer foreningens regnskab forud for generalforsamlingen. Del reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 11.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Regnskabsår er 1. juni til 31. maj.

§ 12.

Foreningens formål (§ 3.) kan kun ændres, hvis et flertal på 2/3 af de fremmødte  beslutter det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med min.  6 måneders og maks. 7 måneders mellemrum.

§ 13.

Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst  en tredjedel af medlemmerne er tilstede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutningen om opløsning træffes på en generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første, og uanset de mødendes antal. Dersom foreningen  ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler - efter at alle forpligtelser er afviklet - være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. januar 1995 i Odense.

Vitterligst


Torben Hansen (dirigent)

Frede Ingemann Jensen (referent)

Anders Gulmark (daværende formand)